Đôi nét về GS. Xi’an

Here is a short bio of me written in Vietnamese in conjunction with the course I will give at CMS (Centre for Mathematical Sciences), Ho Chi Min City, next week:

Christian P. Robert là giáo sư tại Khoa Toán ứng dụng của ĐH Paris Dauphine từ năm 2000. GS Robert đã từng giảng dạy ở các ĐH Perdue, Cornell (Mỹ) và ĐH Canterbury (New-Zealand). Ông đã làm biên tập cho tạp chí Journal of the Royal Statistical Society Series B từ năm 2006 đến năm 2009 và là phó biên tập cho tạp chí Annals of Statistics. Năm 2008, ông làm Chủ tịch của Hiệp hội Thống kê Quốc tế về Thống kê Bayes (ISBA). Lĩnh vực nghiên cứu của GS Robert bao gồm Thống kê Bayes mà tập trung chính vào Lý thuyết quyết định (Decision theory) và Mô hình lựa chọn (Model selection), Lý thuyết về Xích Markov trong mô phỏng và Thống kê tính toán.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: