Archive for Ho Chi Min City

snapshot from my SIOD 2013 talk

Posted in pictures, Statistics, Travel, University life with tags , , , , , on July 11, 2013 by xi'an

Saigon skyline

Posted in pictures, Travel with tags , , on June 5, 2013 by xi'an

DSC_4972

Đôi nét về GS. Xi’an

Posted in Books, Travel, University life with tags , , , , on May 28, 2013 by xi'an

Here is a short bio of me written in Vietnamese in conjunction with the course I will give at CMS (Centre for Mathematical Sciences), Ho Chi Min City, next week:

Christian P. Robert là giáo sư tại Khoa Toán ứng dụng của ĐH Paris Dauphine từ năm 2000. GS Robert đã từng giảng dạy ở các ĐH Perdue, Cornell (Mỹ) và ĐH Canterbury (New-Zealand). Ông đã làm biên tập cho tạp chí Journal of the Royal Statistical Society Series B từ năm 2006 đến năm 2009 và là phó biên tập cho tạp chí Annals of Statistics. Năm 2008, ông làm Chủ tịch của Hiệp hội Thống kê Quốc tế về Thống kê Bayes (ISBA). Lĩnh vực nghiên cứu của GS Robert bao gồm Thống kê Bayes mà tập trung chính vào Lý thuyết quyết định (Decision theory) và Mô hình lựa chọn (Model selection), Lý thuyết về Xích Markov trong mô phỏng và Thống kê tính toán.

teaching Bayesian statistics in Ho Chi Min City

Posted in Statistics, Travel, University life with tags , , , , , , , on October 2, 2012 by xi'an

Next year I will give a short course on Bayesian Statistics at the SIOD 2013 conference in Ho Chi Min City, Vietnam. SIOD stands for Statistics and its Interactions with Other Disciplines and the conference covers all topics, not only Bayesian analysis (even though it is sponsored by ISBA). The conference being on June 5-7, 2013, I will presumably give my short course on the 4th of June… (Right after ABC in Roma!) I am looking forward meeting Vietnamese Bayesians and visiting Vietnam for the first time…